شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
79مديريت فرآيند هاي اصلي آزمايشگاه شغلي4 ساعت1399/09/051399/09/0808:0023:000شروع آزمون